Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktustosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres LVS Polska, ul.Polna 107, 87-100 Toruń, tel. (+48) 56 669 14 92; Fax (+48) 56 669 14 63, e-mail: sklep@ekoledy.pl.

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: LVS Polska, ul.Polna 107, 87-100 Toruń.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się poniżej oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.


   

     WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:  ………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

   

   

   

   

   

  ……………………………………………..

   

  ……………………………………………..

   

  ……………………………………………..

   

  dane składającego oświadczenie

   

   

   

   

   

  Sz.P.

   

  ………………………………………………

   

  ………………………………………………

   

  ………………………………………………

   

  ………………………………………………

   

   

   

   

   

   

   

  OŚWIADCZENIE

   

  O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   

   

   

  Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży …………………………………………………………(przedmiot sprzedaży)zawartej w ……………………………………(miejscowość), w dniu ……………………………. .

   

   

   

  Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………….. od jej zawarcia.

   

   

   

  Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

   

  Z poważaniem,

   

   

   

  ……………………………