Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

 

 

Sz.P.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży …………………………………………………………(przedmiot sprzedaży)zawartej w ……………………………………(miejscowość), w dniu ……………………………. .

 

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………….. od jej zawarcia.

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

Z poważaniem,

 

……………………………